Nederlands beleid

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 34

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Welk machtsbeleid voert of ondersteunt Nederland nu eigenlijk?
  1. Nederland volgt het beleid van de NAVO-partners waarbij de Verenigde Staten voorop lopen. Sinds Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bevrijd werd, door o.a. andere de Verenigde Staten, is er een grote loyaliteit ontstaan aan 'Amerika'. Daar komt bij dat het gunstig is beschermd te worden door de sterkste grootmacht ter wereld en dat ook de economische binding met dat land voordelen oplevert.
  2. De VS hebben ondanks de verdragen en de uitspraak van het Hof een kostbaar kernwapen-programma voor de toekomst, dat vooruit gepland is tot het jaar 2060.
  3. De VS betalen hun financiële bijdrage aan de VN niet of niet volledig. De VN functioneert zonder deze substantiële bijdrage met moeite, mede hierdoor wordt de wereldrechtsorde bedreigd.
  4. VS hebben nu een eigen 'veiligheidsbeleid ', op grond waarvan zij landen binnen kunnen vallen zonder instemming van de VN veiligheidsraad. Een wereldwijde nucleaire ramp kan daarmee worden uitgelokt.
Nederlandse leeuw aan leiband VS Bovenstaande feiten vormen aspecten van het VS-NAVO-beleid dat door de Nederlandse regering ondersteund wordt.
Het humane karakter dat wij als Nederlanders zo graag naar buiten toe tonen, wordt niet altijd door de werkelijkheid gedekt. Nederland is nummer 7 op de wereldranglijst van wapenexporteurs. Veel informatie over wapenexport is geheim of wordt pas verstrekt als de deals al een feit zijn. Zelfs de Tweede Kamer wordt nauwelijks geïnformeerd. Na een dieptepunt halverwege de jaren negentig, het einde van de Koude Oorlog, ging de Nederlandse wapenindustrie, vaak met steun van de overheid, op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Die werden vooral gevonden in Azië (China, Indonesië), het Midden-Oosten, Afrika en Turkije, terwijl er officieel niet mag worden geleverd aan spanningsgebieden en landen die mensenrechten schenden.

Eindconclusie over Nederlands beleid inzake kernwapens:

Er is geen sprake van een werkelijk beleid gericht op duurzame vrede. Men denkt dat het gevaar voorbij is, maar dit is een grote vergissing. Zolang presidenten van kernwapenmogendheden het beruchte koffertje met de code altijd bij de hand hebben, blijft de wereld gegijzeld en is er een constante dreiging.
Het wordt tijd dat de Nederlandse regering de verschillende aspecten onder ogen ziet. Het eigen aandeel in de huidige stand van zaken moet eerst erkend worden. Zolang dat niet gebeurt kan er geen sprake zijn van werkelijk vertrouwen vanuit de bevolking in het beleid, dat als gevaarlijk en bedreigend ervaren wordt door onze samenleving.

Door de nucleaire werkelijkheid te verzwijgen onttrekt dit onderwerp zich aan politieke controle. Zaken die zijdelings verband houden met het nucleaire afschrikkingsbeleid kunnen onverwachte gevolgen hebben voor de bevolking (Bijlmerramp).

Gevraagd wordt van de regering de hand in eigen boezem te steken wat de kernwapens betreft, in plaats van steeds de nadruk te leggen op de massavernietigingswapens van andere landen.
De bevolking zou zich beetgenomen voelen wanneer zou blijken dat in deze tijd juist Nederland met een kleine minderheid van landen de onderhandelingen over uitbanning van kernwapens tegenhoudt bij stemmingen in de VN. Men vertrouwt er op dat de kernwapens Nederland uit zijn. Regeringen zijn echter blijkbaar gevangen in een net van afspraken.

Voordat hij deel uitmaakte van de regering moedigde Kok als vakbondsleider de massa aan geen kruisrakketten op Nederlands grondgebied te accepteren. Daarom dacht men dat premier Kok ook wel alles zou doen wat nodig was. Men is niet meer allert.

Ex-premiers Lubbers en Van Agt zijn achteraf voorvechters van kernontwapening geworden. Ex-minister van defensie Kruisinga kan nu pas aangeven hoe gevaarlijk en onverantwoord het beleid in werkelijkheid was dat hij toen moest voeren. Nadat ze gepensioneerd zijn, bereiken staatshoofden, ministers van defensie, generaals en admiraals de mensen echter nauwelijks meer, terwijl zij de deskundigen bij uitstek zijn.
Verklaring van 100 politici Karel Koster (rechts) van Werkgroep Eurobom - vraagbaak voor velen - presenteert een verklaring van meer dan 100 politici, waaronder 36 voormalige en huidige staatshoofden, o.a. de ex-premiers Van Agt en Lubbers en ex-minister van defensie Kruisinga (2e van links). In de verklaring wordt aangedrongen op versnelde stappen naar een kernwapenvrije wereld.
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste